P. Tchaikovsky “Eugeny Onegin”
16.03.2020
19:00
Moscow, RUSSIA
Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre

Music Director and Conductor — Felix Korobov


Tatyana — Natalia Petrozhitskaya
Olga — Natalia Zimina
Eugene Onegin — Dmitry Zuev
Vladimir Lensky — Alexander Nesterenko
Larina — Irina Vashchenko
Filippyevna — Veronika Vyatkina
Gremin — Dmitry Ulyanov
Monsieur Triquet — Chingis Ayusheev
Company Commander — Ilya Pavlov
Zaretsky — Felix Kudryavtsev