D.Shostakovich “Katerina Izmailova”
03.12.2021
19:00
Moscow, RUSSIA
Bolshoi Theatre

Conductor – Michal Klauza


Boris Timofeyevich Izmailov – Dmitry Ulyanov
Zinoviy Borisovich Izmailov – Ilya Selivanov
Katerina Lvovna Izmailova -Oksana Dyka
Sergei – Oleg Dolgov
Aksinya – Anna Bauman
Old convict – Mikhail Kazakov
Sonyetka – Svetlana Shilova