P. Tchaikovsky “Eugeny Onegin”
29.11.2021
19:00
Moscow, RUSSIA
Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre

Music Director and Conductor — Felix Korobov


Tatyana — Elena Bezgodkova
Olga — Ekaterina Lukash
Eugene Onegin — Stanislav Lee
Vladimir Lensky — Vladimir Dmitruk
Gremin — Dmitry Ulyanov
Larina — Irina Vashchenko
Filippyevna — Veronika Vyatkina
Monsieur Triquet — Valery Mikitsky
Company Commander — Ilya Pavlov
Zaretsky – Felix Kudryavtsev