P. Tchaikovsky “Eugeny Onegin”
09.01.2021
19:00
Moscow, RUSSIA
Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre

Music Director and Conductor — Felix Korobov


Tatyana — Elena Bezgodkova
Olga — Anastasiya Horoshilova
Eugene Onegin — Eugeny Kachurovsky
Vladimir Lensky — Alexander Nesterenko
Larina — Natalia Vladimirskaya
Gremin — Dmitry Ulyanov
Filippyevna — Veronika Vyatkina
Monsieur Triquet — Valery Mikitsky
Company Commander — Ilya Pavlov